Wspólnie  z Biurem Rzecznika Finansowego opracowaliśmy scenariusze zajęć, które mają pomóc nauczycielomw przygotowaniu uczniów i uczennic do odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się po rynku finansowym.

W scenariuszach proponujemy m.in. przećwiczenie z uczniami składania reklamacji, przyjrzenie się instytucjom stojącym na straży naszych interesów w starciu z bankami czy ubezpieczycielami, poznaniu róznych sposobów inwestowania i wiążącego się z nimi ryzyka oraz poznanie kompetencji i sposobów działania Rzecznika Finansowego.  Scenariusze zostały przetestowane i zmodyfikowane zgodnie z sugestiami nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic.  Wszystkie scenariusze odpowiadają stanowi prawnemu z grudnia 2019 r.

SCENARIUSZE Z WSZYSTKIMI MATERIAŁAMI POMOCNICZYMI (.pdf)

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE ZAMIESZCZONE W SCENARIUSZU JAKO .jpg, .png, .pdf

System ochrony praw konsumentów na rynku finansowym

Scenariusz

Jak pomaga Rzecznik Finansowy
(mat. pomocniczy nr 3)

Jak napisać reklamację do instytucji finansowej?

Scenariusz

Jak złozyć reklamację (mat. pomocniczy nr 1 i 3)

 

Reklamacja a 30 dni (mat. pomocniczy nr 4)

Postępowanie interwencyjne a polubowne Rzecznika Finansowego – które wybrać

Scenariusz

Polubowne czy w sądzie (mat. pomocniczy nr 2)

 

Polubowne czy interwencyjne - infografika (mat. pomocniczy nr 5)

Inwestuj z głową!

Scenariusz

 

 

 

Ryzyko - instrumenty finansowe (mat. pomocniczy nr 3)

 

Inwestuj z głową (mat. pomocniczy nr 4)

 

 

Czy nasze transakcje w sieci są bezpieczne?

Scenariusz

 

Jak pomaga Rzecznik Finansowy (mt. pomocniczy nr 1)

 

Co to jest phising (mat. pomocniczy nr 3a)

 

Niebezpieczny załącznik (mat. pomocniczy nr 3b)

 

Bezpieczne transkacje - prezentacja (mat. pomocniczy nr 4)

 

Omyłkowe przelewy - infografika (mat. pomocniczy nr 5a)

 

Nieautoryzowane przelewy - infografika procedury (mat. pomocniczy nr 5b)

Nieautoryzowane przelewy - reklamacja (mat. pomocniczy nr 5c)

 

Proponowane scenariusze, poza powiązaniem z treściami szczegółowymi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wspomagają realizację celów ogólnych kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum, takich jak:

 • doskonalenie umiejętności myślowo-językowych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.);
 • rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
 • zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
 • łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
 • rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

Zaproponowane w scenariuszach metody pracy rozwijają wskazane we wstępie do podstawy programowej kształcenia ogólnego umiejętności takie jak:

 • myślenie analityczne, syntetyczne, logiczne i przyczynowo-skutkowe;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów; 
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno—komunikacyjnymi;
 • umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;
 • nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

Ponadto tematyka wszystkich scenariuszy pozwala na kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, przedsiębiorczość, podejmowania inicjatyw oraz gotowość do pracy zespołowej. Dodatkowo uczniowie ćwiczą się w podejmowaniu czynności prawnych, przygotowują się do aktywności społecznej i gospodarczej, a także do życia rodzinnego w znaczeniu ekonomicznym, ucząc się zachowań na rynku, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

 

Materiały opracowane zostały we współpracy z Rzecznikiem Finansowym.

Opr. Sylwia Żmijewska-Kwiręg