Partnerzy

Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wartościowych doświadczeń edukacyjnych, opartych na wzajemnym szacunku i naturalnej zdolności uczenia się, rozwijaniu siły sprawczej młodych ludzi, tak by byli w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rynek pracy i ich społeczno-ekonomiczne otoczenie. Pomagają nam w tym nasi partnerzy.

W zakresie edukacji ekonomicznej wspołpracujemy i/lub współpracowaliśmy z:

Powołana przed laty Fundacja ING Dzieciom wraz z wolontariuszami ING i partnerami społecznymi w całej Polsce realizuje misję wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Każdego roku pomaga tysiącom młodych ludzi. Wspiera ich w odkrywaniu świata i własnych możliwości, dodaje im odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań i realizacji własnych marzeń.
 

k

 

Bank ING Bank Śląski inspiruje klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Oferują narzędzia, dzięki którym bankowość staje się przyjazna i transparentna. ING Bank Śląski i Fundacja ING Dzieciom wspólnie angażują się w edukację finansową młodych ludzi. 
 

 

 

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej jest nieformalną grupą organizacji i instytucji pozarządowych, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. Wobec potrzeby zwiększenia świadomości i wiedzy różnych grup społecznych na tematy związane z finansami, zarządzaniem domowym budżetem, bezpieczeństwem finansowym, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF.
 

 

 

Specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, marketingu edukacji i komunikacji społecznej. Projektuje narzędzia i działania, dzięki którym konsumenci i osoby uczące się mogą się uczyć i pogłębiać swoje kompetencje. Zajmuje sie zarówno systemem edukacji (od szkoły podstawowej do studiów wyższych), jak i edukacją przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej. Szczególnie zwraca uwagę na edukację finansową i ekonomiczną.

 

 

 

 

Międzynarodowa firma finansowa obecna w 56 krajach oraz liderem w ubezpieczaniu i zarządzaniu aktywami, w Polsce firma działa od 2006 roku.Od trzech lat prowadzi pierwszy w Polsce ogólnopolski program o ubezpieczeniach „Dbam o przyszłość” oparty o wolontariat pracowników grupy AXA. Wolontariusze przyjmują na zajęciach rolę konsultantów. Jako praktycy, przybliżają uczniom zasady działania ubezpieczeń i wyjaśniają sposoby ochrony przed rożnymi rodzajami ryzyk. 
 

 

 

Przedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Jego misją jest między innymi objaśnianie wpływu polityki UE na życie obywateli w Polsce ,udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom w Polsce informacji o UE, oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym w Polsce na temat aktualnej polityki UE, reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce oraz informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

 

 

 

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.
 

 

 

Narodowy Bank Polski we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości powołał do życia w 2006 roku Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów.
 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.Do zadań Komisji należy ponadto podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.