PREF


Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej jest nieformalną grupą organizacji i instytucji pozarządowych, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej.  Jego działanie opiera się na Standardach Edukacji Finansowej PREF.

 

Wobec potrzeby zwiększenia świadomości i wiedzy różnych grup społecznych na tematy związane z finansami, zarządzaniem domowym budżetem, bezpieczeństwem finansowym, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF.

Partnerstwo na Rzecz Eduakcji Finansowej chce:

  • zwiększyć powszechną świadomość znaczenia edukacji finansowej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji obywatela;
  • zwiększyć liczbę i jakość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, w tym osób o niskich dochodach;
  • doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją  finansową, w tym sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Wizja PREF

Wszyscy mieszkańcy Polski mają dostęp do wysokiej jakości edukacji finansowej na każdym etapie swojego życia, odpowiadającej na ich aktualne potrzeby i dopasowanej do ich możliwości uczenia się.

Misja PREF

Stworzenie platformy do koordynacji i współpracy sektora pozarządowego z publicznym i prywatnym w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom społecznym, dopasowanej do ich potrzeb.

Strategia działania PREF

Strategia działania została opracowana na lata 2017 - 2020. Jej celem jest zwiększenie dostępu do edukacji finansowej dla każdego mieszkańca Polski oraz podwyższenie jakości oferowanej edukacji.Strategia obejmuje trzy cele:

  • zwiększenie dostępności edukacji finansowej dla wszystkich grup społecznych;
  • zwiększenie jakości oferowanej edukacji finansowej;
  • zwiększenie koordynacji i współpracy organizacji i instytucji świadczących edukację finansową

Więcej o PREF na stronie www.edufin.pl

Opr. Zespół programów ekonomicznych